Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Ihosairaala Oy, Y-tunnus 2801520-4
Salomonkatu 1, 00100 Helsinki, puh. 010 4192 000

2. Rekisteriasioista vastaava

Carl Kyrklund, vastaava lääkäri

Salomoninkatu 1A, 00100 Helsinki. Puh: 010 4192 000

3. Rekisterin nimi

Suomen Ihosairaala Oy:n ja palveluntuottajien keskitetysti ylläpidetty potilasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Suomen Ihosairaala Oy:n ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen, ylläpitäminen, kehittäminen ja tilastointi. Tietoja voidaan käyttää myös Suomen Ihosairaala Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen, kehittämiseen sekä asiakasmäärien mittaamiseen ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja.

• Asiakkaan perustiedot: nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, ammatti, sukupuoli, kieli, asiakasnumero

• Tietoja asiakkaan samaan talouteen kuuluvista henkilöistä esim. alle 18–vuotiaiden lasten lukumäärä ja henkilötiedot

• Asiakkaan itse tallettamat omaan terveyteensä liittyvät tiedot sekä profiiliinsa liitettyjen henkilöiden terveystiedot

• Potilaan hoidon järjestämisen suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan liittyvät välttämättömät terveystiedot

• Laboratorio-, kuvantamis- ja muut tutkimustiedot, luomi-tai muut valokuvat, diagnoosi- ja lähetetiedot, reseptitiedot

• Asiakashistoria esim. ajanvaraustiedot, palveluiden käyttö-, peruutus- ja ostotiedot (toimipiste, hoitavan henkilön ammattiryhmä), laskutukseen ja maksukäyttäytymiseen liittyvät tiedot

• Vakuutusyhteys- sekä laskutusyhteystiedot

• Kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja

• Asiakaspalaute, palveluun liittyvät tyytyväisyystiedot ja kommentit rekisterinpitäjän palveluista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet *

Tiedot kerätään seuraavista lähteistä:

• Asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakkuuden aikana saaduista tiedoista

• Palveluiden käytön yhteydessä saaduista tiedoista

• Asiakkaalta itseltään

• Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös tunnistamis- ja varmennepalvelua tarjoavilta, väestörekisteristä, luottotietorekisteristä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille tahoille. Palveluun rekisteröityneen käyttäjän arkaluonteisia ja muita henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle palveluun rekisteröityneen käyttäjän nimenomaisella suostumuksella.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

Rekisteriä säilytetään digitaalisessa muodossa. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä käyttöoikeus. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus työsuhteen aikana ja sen päättymisen jälkeen.